Privātuma politika

Vispārīgā informācija
“Republika 2030” Biedrība, reģistrācijas numurs: 40008306038, juridiskā adrese: Garkalnes novads, Sunīši, Gaigalu iela 13, LV-2137, ir ar piedāvāto pakalpojumu izmantošanu saistītās personas datu apstrādes pārzinis.
Personas dati ir jebkura ar apmeklētāju tieši vai netieši saistīta informācija (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, konta numurs).
Apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana, iznīcināšana u.tml.).
Mūsu mērķis ir saglabāt apmeklētāja uzticēšanos un konfidencialitāti, apstrādājot personisko informāciju par apmeklētāju.
Mēs rūpējamies par to, lai sargātu apmeklētāja privātumu un aizsargātu klienta personas datus.
Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt apmeklētajam vispārīgu informāciju par to, kādus apmeklētāju personas datus mēs apstrādājam un kāpēc, un kā mēs tos izmantojam. Privātuma politika satur informāciju par to, kā mēs varam savākt, izmantot, apstrādāt apmeklētāju sniegto informāciju, kad apmeklētājs apmeklē mūsu interneta mājas lapu, saņem mūsu e-pasta vēstules vai reklāmas trešo pušu vietnēs, arī saņemot datus no trešajām personām.
Sīkāka informācija par klientu personas datu apstrādi var arī būt aprakstīta līgumos un citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē apmeklētājs sniedz personas datus (mūsu interneta mājas lapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādā veidā tie tiek apstrādāti “Republika 2030” Biedrība (informācijas sistēmās vai papīra formā).
Mēs apņemamies ievērot un nodrošināt apmeklētāju tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību.
“Republika 2030” Biedrība nodrošina apmeklētāju personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
“Republika 2030” Biedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos “Republika 2030” Biedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji klientu personas datu apstrādi veic saskaņā ar “Republika 2030” Biedrība norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
“Republika 2030” Biedrība apmeklētāju personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā. Apmeklētāju personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.

Personas datu kategorijas
Personas datu kategorijas, ko “Republika 2030” Biedrība vāc un apstrādā, ir:
Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums.
Kontaktinformācija, piemēram, apmeklētāja adrese, tālruņa numurs, darba tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefons.
Dati attiecībā uz interneta mājaslapas apmeklējumu un citiem izmantotajiem resursiem, piemēram, vietas dati, auditācijas pieraksti, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, ieskaitot interneta protokola (IP) adresi, informāciju par apmeklētāja apmeklējumu, ieskaitot URL (Uniform Resource Locators) .

Personas datu glabāšana
“Republika 2030” Biedrība saglabā klientu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

Personas datu drošība
“Republika 2030″ Biedrība aizsargā apmeklētāju personas datus. Republika 2030″ Biedrība izmanto dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt apmeklētāju personas datus no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Apmeklētāja dati tiek glabāti un apstrādāti aizsargātā vidē. “Republika 2030” Biedrība apņemas nodrošināt izmantojamo datorsistēmu fizisko un loģisko drošību, kā arī datorsistēmās esošās informācijas konfidencialitāti.
Datu subjekta tiesības
Apmeklētājam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras apmeklētājs var īstenot, vēršoties “ Republika 2030″ Biedrības:

  • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un ja tiek, tad piekļūt tiem;
  • piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
  • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • prasīt savu personas datu dzēšanu;
  • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem;
  • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
  • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;

Apmeklētājam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja apmēklētajs uzskata, ka ir pārkāptas tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

Kontaktinformācija
Klients var sazināties ar “”Republika 2030″ Biedrība par visiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi: piekrišanas atsaukšanu, datu subjekta tiesību izmantošanu, sūdzībām u.c.
“Republika 2030″ Biedrība kontaktinformācija: [email protected]
Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi
Šī Privātuma politika ir pieejama www.republika2030.lv un ir spēkā no 2021. gada 07. aprīļa.
Izmaiņas politikā tiek ievietotas www.republika2030.lv un par izmaiņām mājas lapā tiek ievietots speciāls paziņojums.

Copyright © 2021 Privātuma Politika