Biedra Pieteikuma Anketa

Pievienojies!

Darbības jomā mani interesē (Lūgums izvēlēties ne vairāk kā 3 interesējošās jomas!):

Vai lietojat sociālos tīklus? Kādus?

Informējam, ka Jūsu personas datu apstrādes nolūks ir nodrošināt Jūsu dalību Biedrībā, kā arī nodrošināt Biedrību un nodibinājumu likuma 28.pantā minēto pienākumu uzturēt biedru reģistru un citus no likuma izrietošos pienākumus, kā arī informēt Jūs par Biedrības darbu un aktivitātēm.

Informācija par personas datu apstrādi

Apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts (lai izpildītu uz Biedrību attiecināmu juridisku pienākumu un f)apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai).
Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:

  • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta (1.) daļas e) apakšpunkts;
  • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta (1.) daļas b) apakšpunkts;
  • Jūs esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas 6. panta (1.) daļas a) apakšpunkts.

Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, rakstiski vēršoties Biedrībā.
Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Biedrības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Biedrības nodrošināšanai.

Jūsu personas datu apstrādes ilgums: Biedrība glabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai sasniegtu nolūkus un izpildītu savus pienākumus un tik ilgi, cik to glabāšanu nosaka normatīvie akti. Laika periods, cik ilgi tiek saglabāti Jūsu personas dati ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti.

Jūsu personas dati tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā, dati netiks nodoti ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas.

Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, tiesību aktos noteiktos gadījumos lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Ja Jums ir pamatotas aizdomas par iespējamu personas datu apstrādes pārkāpumu, lūdzu sazinieties ar Biedrību, ziņojot par iespējamo pārkāpumu.

Copyright © 2021 Privātuma Politika